DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Aanmaarkens
 
aanmerkingen

Roel Sanders.

Verhoal.


t Grode gehaaim

School gaait oet en n koppel giebelketrienen hoast heur om heur iezern peerd van staal te hoalen. De vaar 'A's hebben mekoar weer vonden, ducht mie. Dat binnen, as je t groag waiten willen, vaar wichter van groep zeuven van de 'Hagenhof school' op t Knoal, noamelk: Amber; Annelot; Aniek en Astrid. Lopend mit fiets aan haand lopen zie, joa doch?, deur t sluuske, over t voutpad en broggetje om noar hoes te goan.

Onderwegens stoan heur 'kwebbels' gain ogenblik stille. Ze hebben mekoar ok nog zoveul te vertellen. Woar t zoaal over gaait, zel k nait zo ain, twij, drij, waiten. Zie hebben in elks gevaal n bult plezaaier. Slingern heur om auto's en aandre lu, of t niks is. t Iest je bie toeren tou. Hou t aal goud gaait? Gelokkeg zai je as olders aal babbeleguuchies nait, dij t jonkvolk op fietse oethoalt.

Wel t veurstelt, wait k nait vanzölfs. Loater bliekt, dat aine van de vaar nog groag evenpies bie manege langes wil, omreden der volgens heur n nij riepeerd kommen is. d Aandern liekt t ok wel wat tou. In goud overleg besloeten ze efkes mit te goan. Ordentelk rieden ze noast nkander tot aan t fietspad, woar ze heur op t voutpad opstellen. Verkeersregeloars helpen heur hierzoot noar d' overkaante.

Noa de 'rotonde' stekt het stel over en zörgt er veur weer op t fietspad teregte te kommen. Krapaan honderd meter loater rieden ze schuun overdwaars in richten van sportvelden. Veur t körfbalveld sloan ze rechtsof. Rieden laangs t hekwaark van de 'Page Boulers', woar smangs n stel oldern as dieverdoatsie pebaaiern mit n dikke 'zulvern' koegel stoefaan n klaainere te geroaken. Vandoag is der gain meens te bekennen. t Zel heur wel te kold weden.

n Zetje loater ridt t vaartal t loantje tussen atletiek- en tennisboan in. n Dooie boudel is t hier. Aiglieks amperaan vertraauwd om hier as wichtje of vraauw allent te kommen. Veuraal in t duustern of bie twijduustern geft dat aigenliek gain pas. Mit heur vaarend vaalt t aans tou. Nog evenpies en din binnen ze op ploats van bestemmen en kinnen ze t nije peerd van Marcel bewondern. Zo wied binnen ze dizze raaize aans nait kommen.

Wel t zain het? ... Dut der ok nait tou, mor inains moaken wichter mekoar opmaarkzoam op n sporttaze dij maank de stroeken achter t stiekeldroad bie 'Blikken Nelis' stait. Blikken Nelis, dat is n klaidkoamer van de hockeyverainen. Jonglu springen van t rad en stoan stomverboasd en n bedie bange noar t veurwaarp te kieken. Zol ain van de hockyers hom meschain verloren hebben? Nee, dat kin ja nait! t Liekt wel, of e zomor maank de boskes smeten is. Zut der aans nog oardeg nij oet. Zo'n dure taze mieter je doch nait zomor vot.

Wat dut dij doarzoot? Dat is doch nait normoal? Hou ze ok om heur tou loeren, der is gain meens in buurde. Vervast gain zuvere kovvie! Noa laank verzin, ze kinnen t nait makkelk ains worden, zetten zie fietsen aan kaante en hail verzichteg lopt t vaartal in richten van t roadselachtege veurwaarp. Wat zel der in zitten? t Vraauwvolk gedragt heur ja smangs as Oagje Nijneers.

Aine wil t nait waiten veur d'aander, mor zie binnen altmoal schietensbenaauwd. Bainen trillen heur onder t gat. Doar kin ja van alles in zitten. Zie duren sikkom nait onder t droad deur te kroepen. Noa veul proat en laank dreudeln binnen ze nog even wied. Zie kinnen t zuneg ains worden. Wat doun we? Zellen we ...? Of goan we der vandeur...? "Kinnen wie nait beder wachten tot der lichtkaans aine langes komt?", vroagen wichter heur of. Mit ain vout maank de boskes stoan ze nog aaltied te rezenaaiern. Zie kommen mit heur geteut zo ok nait wieder.

Harregat, wat is dat?? Van alteroatsie voamt elks achteroet. Der komt geluud oet dat gehaaimzinnege fertuut. n Hoog jeuzelnde toon is dudelk heurboar. Besoesd kieken de wichter mekoar aan. Goie road is duur. Allerhaand gedenk schöt heur deur de kop. Oetendelk besloeten ze 'kou bie d' hoorns' te pakken en taze oet de stroeken te hoalen. Twij van de wichter trekken endelk 'stoute' schounen' aan en kriegen taze. Op tonen lopen ze doodstille noar t pad, woar d'aandern heur schieterg mor ok slim benijd opwachten. Mor ais kieken wat er in zit. Ritssloeten zit nait hailemoal dichte... Is n stokske open loaten... Woarveur is dat doan? ... Zain kinnen zie nog nait biester veule.

t Haart klopt heur in t haalsgat. Langzoam trekken ze rits wieder open. In n haanddouk ligt n koedeltje. Allent n snoetje is onbedekt. Verdikkeme n lutje popke! Woar komt dij vot en wèl lat zokswat hierzoot achter? Dit is ja van de rötten besnuffeld! Veul proatjes het t stel nait meer. Ze duren t potje nait aan te roaken. t Jaustert krek n jong poeske. Wat nou? Wat motten ze doun? Noa wat kopschraberij binnen ze der oet. Hebben van aal t denkwaark biekaant liefzeerde kregen. Mitnemen vanzölfs! Annelots voader zel der vervast wel road mit waiten.

Twij goan alvast veuroet. Onderwiel pakken d' aandern heur fietse in ain haand en tussen heur, taze bie d' handsel in d'aander. Totoal verbiesterd sjiestert t twijtal noar de 'Kievit', woar Annelot woont. Ok hier is de konsternoatsie groot. Zokswat hebben ze hier ja nog nooit beleefd. Dokter Muilerman is gelokkeg thoes. t Echtpoar lop heur in de muite en nemt kostboare loaden over.

Eerst wordt t zwikkie op keukentoafel zet, woarnoa t 'wonder der netuur' hail verzichteg oet taze tild wordt. In dij bedrieven wordt t popke hailemoal wakker en begönt zachies te schraiwen. Ok gain meroakel, as der inains zes maalkoppen boven joe verschienen. t Kind het zok vervast n hail aandre komst op dizze wereld toudacht. Lutje 'kroamvesiede' stait der op neus en snoede bie, as dokter loag veur loag t lutje potje oetpakt.

Altmoal binnen slim benijd wat der noa de leste douk teveurschien komt. t Bliekt n jongske te weden mit alles derop en deraan. t Kerelke zit nog onder t bloud. Kin, volgens dokter, nog nait slim old weden. Inains piest e dokter sikkom over d' haanden. Mit zien reeuw is in aalsgeval niks mis. Dokter nemt t lutje ding mit noar zien veurmoalege spreekkoamer om hom doar nog ais goud te onderzuiken.

Intied kriegen de vinders n glassien prik en 'hangen omstebeurt aan t droad' om t thoesfront te melden woarom ze hier binnen en wat loater thoeskommen. Zie waiten nou vervast dat zie dammeet gain rabbelement kriegen. t Kind is amperan n poar uur old, volgens de dokter, mor wel tiereg. Woar zien moeke bleven is, wel t wait mag t zeggen. Maank de kleroazje en maank romtommerderij in taze is noa lang zuiken, niks te vinden. Gain braifke, edres of noam van welks din ok. Plietsie zel der nog n haile wamsie aan kriegen, dit gehaaimzinnege zoakje op te lössen.

Lichtkaans dat de Hermandad, noa wat speurwaark, doch nog achter de verbliefploats van zien olden komt. Bar groag zellen ze achter t woarom van heur doad kommen. Zien moeke mot wel slim oet stuur west weden, aans dee ze zokswat ja nait. Nou motten ze zölf mor n noamke veur t potje bedenken. Elks dut zien best, mor tot n ainsludend besloet kommen ze nog nait. Het tied ja ok nog wel.

Kraanten en tilleviesie stoan kommende tied vast bol van dit gehaaim. Veurlopeg zel femilie hierzoot, heur over lutke 'oet van hoezer' ontfaarmen, tot lu n bedere oplössen vinden. Kinder hebben veurlopeg in aalsgeval proat zat. t Zel de rest van groep zeuven best muien, dat ze der nait bie wazzen.

Allewel ze nog geern n pooske bleven om wat meer over heur 'vondelingske' te vernimmen, wer t zo zachiesaan tied op hoes aan te karren. Annelot belooft heur op högte te holden. Thoes roaken zie nait oetproat over aal wat ze beleefden. Hier kin ja n nij peerd bie lange noa nait tegen op.

Knoal, 30 jannewoarie 2008| Kees Dik | n Onschuldege Belg | Volg joen haart | Behelpen is gain zat eten | Mien veureg levent | n Keerske veur t roam - Kerstverhoal | Grietje van Jans Mak | Verstommeld bewies | Moust mie zain? | Herdershond op older | Iegelswienen op vlocht | Retoer ofzender | n Nijemoodse autorees | Levensvroagen | Geeeef aaach t! | Overbezörgd | Otje Wiekens | n Dikke deugnait | Zie zwaaiden tegen mie | De wilde hengst | De snijkeunegin | Zingen as medisien | De lamme en de blinde | De koezenropper | Grootknecht Rieks | Oarend Rieks | Belofte moakt schuld | Alles mit moate | Ab van der Loan | Aan de Sonja | Jantje van Teun Willems | Onderdukers | Jan Aalbers | Geert Dikmaans | t Grode Gehaaim | t Kin verkeren | Bertha van Jan | Derk Mik | Flappie | De 'Schaive' juvver | Otje Wiekens |

De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 08-04-2019 - Grunnegers veur elk.