DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop
Zuiken op Dideldom:
t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Haarbaarge
 
herberg
n Woord zuiken:

Grunneger Laidjes.


Een Grunneger

Ik bin zoals ik bin
Ik bin n doodgewone Grunneger, een echte molleboon
Ik bin gewoon zoas ik bin
Ik proat mien aigen dialekt, omdat dat zo lekker bekt
Al zegt n wiesneus ook : Harregat
Ik bin een echte Grunneger en k loat dat heuren
Joa, zo het ieder mins wel wat
Ik proat mien moeke's toal, in geuren en in kleuren

Op feestjes wied in t westen, woar ik regelmoatig kom
Doar vroagen ze mie vaak even wat te zingen
En as ze mie din heuren, laagt elk en ain zok krom
Dat binnen ze hail nait wend in zokse kringen
Zai moaken grappen over mie en over hou ik zing
Zai vinden mie doar n biezunder eksemploar
Dan denk ik: loat mor kwakken k dou gewoon mien aigen ding
Ik kom nou ainmoal nait uut Wassenoar
Want...

Refraain:

As ik mien dag nait heb, mot ik even Martini zain
Op Grode Maarkt, 'n uurtje minsen kieken
Dat is mien stee, dat is mien stad veur altied nummer ain
Doar loat k de tied in alle rust verstrieken
Ik bin 'n gewone jong en meer bin ik ook nait
Van alle maarkten thuus en naait dom
Gewoon gain fiebelkwinten, k zeg precies woar t op stait
k Bin oapetrots dat ik uut Grunnen kom

Modulatie

Refraain:

Ik bin......

Ik bin n Grunneger, dat kist zeker wel heuren

Tekst: John Haze


Aale laidjes;


Mooi nait?
As ie nait meer waiten hou dat laidje ook nog mor gong den kinnen ie nou weer voloet zingen...
Woarom?
As ie zingen zit je nait te neulen!
Nog meer?
Meschien wel, binnen ja nog wel meer laidjes dij ie nait hailmoal meer kennen.
As ie vroagen hebben den loat je dat mor
even waiten.
Grunneger Laidjes
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2019Grunnegers veur elk.