DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Zunnebrille
 
zonnebril

Lou Meyer.

Verhoal.

| Knipoge | Dubbelganger | Winkelweke |
| Moandagmörgenproat 4 | Moandagmörgenproat 3 | Moandagmörgenproat 2 | Moandagmörgenproat 1 |
| Draanksteerns | Emancipoatsie | Noar Paries | Spookrieden | Van huus |
| Theeveziede | Tippeln | Weerboar | Heur voaze | Wìnst | n Daif | FF NX |


Winkelweke

Toun hai zo'n 15 joar was, dus nou sikkom 45 joar leden, vuilde e zuk hail wat mans. Hai het in dij bongeljoaren vrumde dingen uuthoald. In d'haarfst was der op Muzzelknoal winkelweke. Aan t knoal en bie de winkels hongen dan vlaggies en lichies. Der stonnen veur winkels dan aalmoal kroampies en zukswat.

Mor t belangriekste von e dat der ook kermis was. Doar haar e t haile joar noar uutkeken. Bie d'opbaauw van kermis was e as e tied haar der al bie. Toun was der maistieds n zweefmeulen, taauwtrekkerij en n schaittìnde. Vis, slik en euliebòllenkroamen wazzen der ook genog.
Mor dij zoaken haren nait zien intrezzen. Hai was der meer op richt of de "steile wand" der ook was. As t holten baauwsel opricht wuir, was e der al bie. t Was aiglieks n grode holten tunne van zo'n vief meter hoog en n deursnee van n zeuven meter in d'rondte. Onder was n schuunte moakt woar de motoren in heur aanloop tegen de staaile, ronde wand, konden oprieden.
Het publiek ston bovenaan de tunne op n soortement staaiger noar beneden te kieken noar de toeren van de staaile wandrieders op heur motoren. Man, man, wat dij lu wel nait deden op heur motoren tiedens t rieden. As t oflopen was hast maistieds troanen in ogen van de kwaalm van dij dikke motoren en wast doof van t lawaai. Aan t ìnde gungen de stuntrieders maistieds in t midden van de tunne stoan om t applaus in ontvangst te nemen. Voak goeide t publiek dan muntgeld noar benee op de vlouer van plaanken. As hai mor geld haar gung e kieken.

As de kermis veurbie was gong e de lu van de "steile wand" helpen mit ofbaauwen van heur spul. Hai haar al laank deur dat veul muntgeld dat deur t publiek noar beneden goeid was, tussen de kieren van d'plaanken op de grond valen was. Dus toun de holten vlouer weghoald was, mos e gaauw de muntjes bie nkander kraben en in buutse steken. De kermislu was e mainsstieds te rap òf. Zo kreeg e zien intree-geld der weer mooi uut.

Broene Bere

Dat joar was der ook n nèje tìnde. Vechten mit de bere. Veur de tìnde was n soortement podium, woarop n dikke kerel stond te bölken veur de veurstellen begon. Hai haar n rooie jaze aan mit golden trözzen der op en n hoge houd op. t Was net n kloune. Even loater gung e achter n gerdiene en kwam mit n broene bere t podium op. De bere huil e aan n kedde vaste. Hai von dat bere op zien vaar poten wel wat weg haar van n grode hond. De bere gromde en graauwde der op lös. Hai zag dat de bere om zien veurpoten leren haandschounen haar. Zien laange klaauwen waren doardeur ofdekt. Om zien bek zat n dikke leren baand. Hai kon dus mit zien veurste klaauwen en mit zien bek niks uutvreten.

"Viefentwintig gulden voor degene die deze beer op de grond krijgt," ruip de dikke kloune, "komt u maar, komt u maar."
Gainaine kwam noar veuren. Hai haar gain stuver meer in de buutse. Veur dat e t zulf deur haar, was e noar veuren stapt.
"Daar hebben we de man die de beer gaat vloeren, wie volgt?" reerde de kloune.
Nog twij kerels stapden noar veuren.
"Hoe oud ben jij," vruig de kloune aan hom. Hai haar op n bredje zain dast achttien most wezen en zee dus: "achttien". Kloune keek hom wantraauweg aan mor zee verder niks.
"We hebben nu drie berevechters, dus de voorstelling kan beginnen, koop uw kaartjes," ruip de kloune.
t Pebliek gung koartjes kopen en zai, de drij berevechters, luipen over t podium achter de kloune aan noar binnen. Op n baankie achter n gerdiene mozzen zai zitten goan.
Hai vuilde zuk mit zien vieftien joar wel wat ieleg noast dij twij aandere grode kerels. De bere lag in n kooi oprold te sloapen. In zien ogen bleef e net grode hond.

De kloune kwam binnen en trapde tegen de kooi aan, woardeur de bere wakker schrok en begon te grommen.
"Jij als eerste," zee de kloune tegen hom.
De kloune sluig n gerdiene uutzied en luip mit de bere aan de kedde noar binnen. Hai luip achter de kloune en zien bere aan. Achter n hek zag e t pebliek stoan te kieken.
"We beginnen," ruip de kloune en trok aan de bere zien kedde. De bere gung op zien achterpoten stoan en hai zag toun dat e n kop groter dan hom was. Hai mos wel even sloeken. Zo leek de bere nait meer op n hond. Mor mit aal dat volk der bie wol e zuk ook nait loaten kinnen. Hai stapde noar veuren en pakde de bere mit baaide handen bie zien hoed op de scholders vaste. Hai wol hom pootje flippen zoas e dat op judo leerd haar. De bere gaf niks mit, allènt zien hoed verschoof.
t Was net of e n dikke bontjaze aan haar. Hai gung tegen hom aanstoan en dee zien aine bain achter zien poten. Toun hai hom pebaarde om te drukken was t net of e tegen n betonnen poale stond aan te drukken.
De kloune trok aan de kedde en de bere gaf hom n petetter mit zien veurpode.
Toun gung t licht even bie hom uut. Deur t gebölk van de kloune wui e weer wakker. De kloune trok hom overìnde en drukte hom n pakkie sigretten in d'haand. t Is vrumd, mor t maark is e noeit vergeten; Silky.
t Is bie ainmoal vechten mit de bere bleven, mor zeg nou zulf, wel kin hom dit noavertellen?

Voak gung e mit mien kammeroaden bie d'viskroam langs. Vis wuir veur dat ze in t haide eulie gungen eerst deur t nadde bloum hìn hoald. Bie zetten schepde visboer dan de lözze krummels bloum uut de haide eulie en mikde dij vedde krummels in n oaker. As zai vruigen, mochten ze voak de krummels in puten doun en mitnemen. De waarme, vedde krummels gungen der bie heur wel in. Voak mit haandenvol.
Maistieds vloog t vedde spul t der noa zetje net zo rap weer uut, of vanboven of vanonder.
Vis wordt op heden nog net zo bakt, mor hai zag noeit kwoajonges mit handenvol vedde krummels lopen. Zollen zai slimmer of meer verwìnd wezen?



| Knipoge | Dubbelganger | Winkelweke |
| Moandagmörgenproat 4 | Moandagmörgenproat 3 | Moandagmörgenproat 2 | Moandagmörgenproat 1 |
| Draanksteerns | Emancipoatsie | Noar Paries | Spookrieden | Van huus |
| Theeveziede | Tippeln | Weerboar | Heur voaze | Wìnst | n Daif | FF NX |

De Schriever
Noam: Lou Meyer
Geboren: Muzzelknoal op 04-12-1948.
Woont in: Stad
Schrift al: sunds 1997

Soamen mit mien kammeroat Harry Toben hebben we t "Knoalster Schrieversgenootschop" opricht. Wie goan oons inzetten veur behold van de Knoalster toal. Noa vatteg joar dainst bie plietsie in Stad heb k stof genog om over te schrieven.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - Dideldom.comBiewaarkt: 29-06-2010Bezuikers: Grunnegers veur elk.