DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Bewoarstok
 
memorystick

Hanne Wilzing.

Verhoal.

| | Over konten bie kringloop | Fleske op boelplak | Vaalt niks tegen doar in Mokum |


Over konten bie kringloop

Vandoage was k in Kringloopwinkel. n Nije olle tillevisie kopen veur mien dochter. Mös aine zunder dikke kont weden, n pladde.
k Vin dat zulm wat overdreven want wat gef dat non, n tillevisie mit n dikke kont? Persoonlijk heb ik zo'n dikke kont niks in de reken.
t Gijt ja um t veurwaark. Boetendes ons aigen -volgens kinder prè-historische- tillevisie het ook n dikke kont en dat mokt veur 'Boer zöcht vraauw' hailendoal niks oet.

Mor tou mor. Der stön ain pladde en wieder hadden ze aal n dikke ... Nou ja ie waiten wol.
Der zat aan ziedkaande ook n braivenbuske veur n dvd. Dat leek mie schier veur dochter, mor op t prieskoartje stön: 'dvd werkt niet gansch'.
k Haar tillevisie sikkom kocht um dizze beschrieven. 'Gansch'.

As n mitwaarker in Kringloopwaarkploatse zien raive op toavel legt, zuk dele legt bie t broken bestoan en dat toch nog recyled mit proza 'werkt niet gansch', den bin ik verkocht.
Mor ja, t ding was veur mien dochter. Ik luit hom stoan.

Mor nou toch ainmoal bie Kringloop luip ik deur noar boukenhörn. Even snuustern. t Was mor even biegoan of ik haar al n nuver stoapeltje te pakken.
Aal bouken dij je mit goud fatsoun nich stoan loaten kìnnen. Zo stönnen dizze raaize n Maigretje, Vasalis en allerdeegs Groen van Prinsterer op mie te wachten...

Plaanke mit letter 'B' kön k nich recht bie. Der stön n moagere kirrel veur. Hij haar n laange steert in t hoar en op aarm tatoeages.
Mooi ja dat zo'n man ook geern bouken leest dochde ik nog. Op zien t-shirt stön 'Richard'. Dus ik zee: 'moi Richard'.
Man keek mit ogen as theeschuddeltjes um. Schuddeltjes wuien vroagtaikens en doarnoa kneep e ogen dichte en zee e taksaaiernd: 'wel bistoe?'.
t Kwam der nich slim vlugge oet. 'Ik bìn Hanne ja, kìnst mie nich meer?' Hai kraabde zuk ais op kop en doarnoa op kont.
'Kìn mie die nich heugen, woar kìnst mie van den?'. 'Van dien t-shirt' zee ik en ik begon te lagen.

Richard kön t ducht mie goud velen en laagde mit. Mor dou e wieder luip - k wol net n Martin Bril oet riege ruggen trekken- keek n doodskop op zien aarm mie gramniedeg aan.
k Kreeg t roggels hoast nog wat benaauwd. Mor dat is achternoa en van achtern kikt man kou in t kont.| | Over konten bie kringloop | Fleske op boelplak | Vaalt niks tegen doar in Mokum |

De Schriever
Noam: Hanne Wilzing
Geboren: in Smilke
Woont in: Houten
Schrift al:

Ik ben al joar'n vot oet Grunnen. Op mien 17e noar school in Ede en doarnoa veur t waark noar Gouda en loater noar Utrecht. Moar Grunnen en in het biezunder Westerwolde blift trekken. Mien olden binnen oet tied, moar een poar keer per joar mot ik dai kaante even weer op. Even bie d'oal kerke langs, even deur Metbrouk lopen, glimpje van d'oal boerderij en as t aits ken even in t Grunnegers proaten met luu. Van kindsof aan mok ik schriefseltjes in tied pebaaier ik wat in t Grunnegers; moar proaten is minder stoer as schrieven, want dat hebben wie vrouger ja nich leert.

Ie zain
Ook al wonen ie nait in Grunnen, din nog kìnje bie Dideldom terechte.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 29-12-2014Bezuikers: Grunnegers veur elk.