DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Stukkend
 
kapot

Anneke Hansen.

Gedicht.


t Aimerke en de Mieghommel

t Aimerke en de Mieghommel wilden wel ains goan stappen,
mor t Aimerke; (hierin was hai din wel wat rapper),
wis wel woar hai hn wol goan;
noar de daaier-disco wel te verstoan!

t Aimerke haar hierin gain keur.
Hai vruig: "wat stelst doe die doar bie veur?"
"Ze loaten mie nog gainains noar binnen,
wat mouten ze doar mit mien formoat begunnen?"

Toun ze bie de disco aankomen waren,
kon t Aimerke zuk amper haarn.
De oetsmieter was bepoald gain leutje drommel,
t was ain Keunens-Mieghommel!

Hier haar ons Mieghommeltje wel ogen veur,
en zee tegen t Aimerke: "loop doe mor deur,
goa doe mor gezellig daansen,
din blief ik hier wel lekker sjaansen".

Zo zegd, zo doan, t Aimerke ging zien gaang,
want hai was haildaal nait baang.
En dou hai op daansvlouer was aankomen,
zag hai n Aimerke, en mos zuk intomen.

Mor toun t aal wat loater worden was,
hulp de Keunens-Mieghommel heur in de jas.
Ook t Aimerke kwam juust aansneld,
en vuilde zuk n haile held!

Ook hai was op daansvlouer zwicht,
veur ain oardeg Aimerke-wicht!
Mit n kander binnen ze toun noar t bos tou goan,
genougelk slenterend in t licht van de moan!

Delfsiel, 31 jannewoarie 2003.

Zo dom as n boekou.

Ain peerd dai ging ains aan de wandel,
en dòcht; "wat zai ik doar veur handel?"
Dou hai wat dichterbie komen was...
verdikke, n peerd mit n swaart-widde jas!

Dit ging zien peerdeverstand te boven,
dat jaske wol hai wel ais even roven!
Mor dou hai gain vat op t jaske kreeg,
kreeg hai van t aander daaier n veeg!

Ik wil gain aander daaier aan mien lief,
dát staait haildaal boeten kief.
Mán, hol doe t bie dien oardgenoten,
en blief van mie òf mit dien peerdepoten!

Delfziel, december 2002.


De Schriefster
Noam: Anneke Hansen.
Geboren: 22 juni 1950 in Tjuchem (Gem. Slochteren).
Woont in: Delfziel
Schrift al: Bin net n poar joar aan d'loop met Grunneger gedichtjes en verhoaltjes.

Heb n hail stoapel Nederlandse gedichten, gezegden en verhoaltjes.
n Poar doarvan heb ik (pebaaierd) om te toalen noar t Grunnegs.
En heb ook n poar moal mitdoan aan de Grunneger Schriefwedstried, in 2003 en 2004.

Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.