DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kruutdreuge
 
kurkdroog

Abel Tjalling Huizinga.

Verhoal.

| Weer thoes van votwest | Wilm Bonkje |
| Jobke | Hiltje Bakstain | Taande's Ameriekoanse raais | Brijkar Nijs |
| Martjemeu's begroavenis | Oet ons kienerjoaren | Hou Siemonje Toek Zwienhondje Poep wér |
| Dou mien ollers twaalf en half joar traauwd wassen |


Taande's Ameriekoanse raais

Taande heur raais noar Amerikoa is heur aibelse best bevallen.
Doar hed zai t nog voak over.

Noa dat taande heur man overleden was bleef zai allenneg achter. Ze was loat traauwd mit n weduwnoar mit drij traauwde kiener. Hai har bie gemainte warkt en doardeur har hai n pensiountje en har zai, noar dat hai oet tied kwam, doar ook nog mazzel mit dat zai doar ain statje van mit kreeg.
Zulf har zai gain kiener en zai kon het nou wel betoalen, dat zai wol wel ains noar Amerikoa noar heur bruiers dij har zai ien gain viefteg joar zain.

Moar om doar alleneg bie heur zulf hén te goan doar zaag zai wel ain beetje tegen aan, dat duurde zai aigelieks nait goud aan.
Zai denkt, ik zel Eb, ain taande zegger van heur, vroagen of dij mit wil, dij laip ien zaiktewet en haar ja aale tied om mit te goan.
Dou zai Eb vroug of hai wel zin haar om mit heur noar Amerikoa te goan, zee Eb doaliek joa moar touglieks knipte hai mit doem en vinger, moar taande zee ik betoal dien rais wel heur.
Dou Eb dat heurde was hai der hailemoal kloar veur. Taande zegt hai, loat mie der nou moar mit geworn, ik moak t wel veurnkanner. t Eerste wat wie doun mouten is zain dat joe n paspoort kriegen.

Zai mouken n ofsproak en mitkanner noar stadhoes veur n paspoort. Taande mos van zulf aallerande vroagen ienvullen moar Eb hielp heur doar mit. Dou gemainteambtenoar heur vroug of zai wel voaker n paspoort had har zegt taande, joa mie dunkt vrouger, dou bennen wie mit wichterverainning noar Duutslaand west.
Eb denkt dat word vanzulf n hail gezoes, hai zegt, doar bennen joe mit ien verbiestern taande, dat was mit joen stamkoart ien Duutse tied.
Zolt dat Eb, zegt taande. Zai kon Eb wel zo'n beetje. As t hom beder oetkwam om beetje te laigen doar har hai noeit gain muite mit. Hai kon hom overaal aaltied oet proaten. Meneer slikte het dizze keer ook.

Toun zai weer boeten stonnen zegt taande, mie dunkt ik verpruit mie oast ain beetje nait Eb. Joa moar joe harren t doaluk deur ja zegt Eb.
Dou zai paspoort harren bennen zai vot doalijk moar noar raisburo goan en hemmen rais vot besteld, dat mot vot moar docht Eb, veur dat zai heur bedenkt. Dat was gaauw beurt. Taande kreeg ain plakje bie t roamke den kon zai mooi noar boet'n kieken zee Eb.

Dou daag van votgoan der was luip alles as gesmeerd. Taande keek heur ogen te kop oet mit aal dij drokte op Schiphol, moar zai was wel blied dou zai goud en wel ien t vlaigtuug zatten.
Zai har ain mooi plakje bie t roamke en kon alles zain boeten.

Dou zai n uurke vlogen har zegt taande, mie dunkt Eb wie schaiten nait haard op wel, ik zai haitied ol diek nog.
Nee taande zegt Eb, dat is diek nait, joe kieken tegen vleugel aan, kiek moar omdeel den zain ie dat wie boven wolken vlaigen.
Joa man zegt taande, hou bestaait t, hou is t meugelk. Zai kon er nait over oet.

Aale hapkes dij heur veur zet werden ien t vlaigtuug at ze lekker op, ondanks dat zai bieaditie was, zo as taande den zee.
t Was haitied t maag joe ook moar ain keer beurn wat zegs doe Eb. Alles smouk heur as tit wat ze heur ook veur zettende. Moar zai was wel blied dou zai ien Chicaogo wazzen.

Dou zai kovvers harren en ien rieg stonnen te wachten veur doeanes kreeg taande t n beetje te kwoad mit aal dij drôkte.
Goa moar lekker zitten taande zegt Eb en wie wachen wel tot alles vot is.
Dou konnen ze zo deur douane hen lopen.
Taande zegt ien t grunnings tegen douane, wat n drôkte he meneer.
Dij lachte moar wat en zegt tegen Eb, you got a nice grandma.

Dou zai deur douanes hen wazzen ston helft van Amerikoanse familie ze op te wachen.
Joa man doar zaag zai heur jongste bruier dij votdoaluk zo haard as hai kon op heur tou luip.
Zai grepen kanner bie arm beet en keeken kanner aan en allebaiden zeeden, joa man doe bist t, troanen luipen heur over wangen heer, zai stonnen kanner ain tiedje stief ien ogen te kieken en dou slougen zai kanner hannenn om haals en doetjende kanner zo blied wazzen zai dat zai noa viefteg joar mekoar weer zaagen.
Zai stonnen oast n beetje te liepen, zo kroopt t hun aan.
Kraant hed ze op petret zet en dou bennen zai ook nog mit n reportoage ien kraant komen ook.

Taande wis nait wat zai zaag doar ien Amerikoa. Zo groot as alles was.
Noar daaierntoen en grode winkels, overaal bennen ze mit heur hén west. Daaierntoen was zo aallernoaste groot dat zai harren ain invaliedekarke en doar schoven zai om beurten kanner ien as zai muid werren.
t Was nog aal waarm zunneg weer dat zai harren aalmoal ain stroohoudje op, t leek wel ain stel Zuud Oafriekoanse veurtrekkers zee Eb, zo as zai doar luipen.
Oapen, beren, euliefanten en zeebrapeerdjes, alles hed zai zain. Zai kon der nait over oet dat der zo'n bult daaiern ien wereld wazzen.
Dou zai bie oapen wazzen zee Eb, dat bennen allemoal verre achterneven en nichten van joe taande.
Zolt dat Eb, zegt taande, joa kons nog wel ains geliek hemmen ook, dij leujeke doar in houk liekt wel wat op die, zee taande dous doe zo'n lut kirreltje wast.
Ie zain wel zai was Eb ook nog wel ains te glad of, zai kon Eb ja deur en deur.

Ole bekenden van vrouger oet dörp hed zai ook weerzain en overaal mos zai hén op vesiede. En woar zai ook kwam bie elkenain kreeg zai wat, zai wollen heur aallemoal wat tou. Eb zee, elke oavond as zai thoes kwam van viesiede har zai ain aaner houdje op of ain aaner manteltje aan. Eb overdreef wel ains wat vanzulm.

Noa mien trauwen is de Ameriekoanse rais wel de mooiste tied ien mien leven west, zee taande loader voak.
En joe mossen nog wel ains heuren, k ben ien Ameriekoa west heur, huiven mie niks vertellen, ik red mie wel, zee zai den. As Eb van zulm nait bie heur west was den was zai van zien levens doagen noeit weer thoes kommen moar dat dutter niks tou hén, aal mit aal hed taande ain pracht tied had ien Ameriekoa en doar hed zai joaren laank lust van had.| Weer thoes van votwest | Wilm Bonkje |
| Jobke | Hiltje Bakstain | Taande's Ameriekoanse raais | Brijkar Nijs |
| Martjemeu's begroavenis | Oet ons kienerjoaren | Hou Siemonje Toek Zwienhondje Poep wér |
| Dou mien ollers twaalf en half joar traauwd wassen |

Noam: Abel Tjalling Huizinga
Geboren: 1923 ien Houwerziel
Woont in: Sarnia, Canada
Schrift al:


Tapke Buitjes oet Zoltkamp was mien boakster. Alle 4 boaksters ien Houwerziel konnen der nait aan warken zoveul podjes werden geboren, vandoar dat mien voader ain boakster oet Zoltkamp hoalen mos.
Ben ien 1943 oet Grunning vertrokken en woon nou al sikkom 60 joar ien Canada.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 28-06-2018 - Grunnegers veur elk.