DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Schoet
 
schort

Sienette van het Hof.

Verhoal.

| Tine's gat | Oma mout meer onder de minsn |
| Traauwnacht | Tine en Plume batsen |
| Kiender grootbrengen | Tine mit vekaanzie |


Kiender grootbrengen.

Kiender.. zo laank zai mor doun wat of heur ollu goud vinden binn 't keudeldoemkes en binnen de ollu tröts op zai. Mor o wee as d'r es aine uut de pas lopt din ist sikkom oorlog. Mor wanneer wait ain kiend of e over de schreef gait. t Goud en nait goud van ollu is veur kiender nait echt duudlek. Zai roaken dinn ook al gauw t spoor biester. Neem nou t bölken van ain potje. Doar is mamme slim wies mit, mor as ain kiend bölkt kriegt ain lel om de oren.

Kiender zulf binnen harstikke duudlek en dat is mooi zolang zai nog moar klain binnen.
Zo zeggen zai as zai het waarm hebben "mam ik heb ain hait heufd". Of "Ik mout poepen". Duudleker kint nait.

Toch gruin onzai kleine grunnegers op in ain wereldje van tegenstriedegheden. Zo klain as zai binn meugt zai overal veuraan stoan. Pabbe helpt heur zulfs ain elleboogie mit. En eem loater ast jong zukzulf ain weg noar veuren boant ist ain klain veurkroepertje. Eten ook zo'n tafereel. Piezelemietjes binn t dus wat wordt d'r altied zegt: "Zittn, bord leeg, as magst nait van toafel", mor as moeke wat stoan lat het zai zuk teveul opschept.
En dinn ist kiender op berre goan tied. "Nee, joe kriegn gain chips meer ook gain drinken. Mit ain volle buuk kinn je nait slopn en je loopn aal noar t gemak". Moar kiender binn nog nait op berre en de knabbels en drinkerij kommen op toafel. As de kiender d'r dinn wat van zeggen moutn zai nait zo biederhand doun.

As kiender vroagn "Mam zulln wie voader en moedertje speuln goan", is moeke mui en as pap t vragt moutn kiender vroug op berre want morgn ist weer ain drokke dag.
Of wat dacht je van dai griepstengels. Overal zittn klaine kiender mit vingers an. Niks is vailig veur heur en telkens mouten zai heuren, "Doar magst doe nait aan zitten, nee stoan loaten".
En ain poar joar loater moeten zai heur handen ain beetje meer loaten wappern in t huusholden. t Vaalt mie dinn ook nog tou dat onze kiender goud terechte kommen.

Wie moutn onze kiender goud grootbrengen want kiender worden groot en dinn brengen zai kiender groot.

Tine Toetpot| Tine's gat | Oma mout meer onder de minsn |
| Traauwnacht | Tine en Plume batsen |
| Kiender grootbrengen | Tine mit vekaanzie |


De Schriefster
Noam: Sienette van het Hof
Geboren:
Woont in: Ruinerwold
Schrift al: nog mor net begonnen!

Ie zain
Ook as je in Drenthe wonen kennen je in t Grunnegs schrieven.
Ie nait?
Ie wonen nait in Drenthe mor schrieven wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.