DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kwedelhok
 
babbelbox

Giny Luth.

Verhoal.


Vonden veurwaarp..

Zoaterdagmörgen is zo'n dag dat je joe nait huiven te hoasten. Mooie rustige dag hadden Henk en Truus zuk veurnomen.
Noa n weke van haard waarken was veur heur de zoaterdag n dag om lekker niks te doun, allenig snommerdags nog even noar Winschoten.
Henk muik n kop kovvie en dou hai de kovvie op toavel zette zee hai: "Kiek nou es. D'r stait n rolstoule bie ons op tegelpad. Zol buurvraauw viside hebben?"
"Dat is ja sinecuur", zee Truus, "ik loop zo wel even noar buurvrouw tou".

Buurvraauw wos wat t gehaim was. "Vannacht luip hier n koppeltje jonkgoud dij n beste borrel ophadden. Dij hadden de rolstoule bie zug. Zellen ze wel woaraargens mit wegnomen hebben. Mor Kees en ik mouten zo vot, wie zollen ja n weekend noar Ameland. Ik heb d'r gain tied veur om doar achteraan te lopen, dij rolstoule zel d'r volgende weke ook nog wel stoan..", zee buurvraauw.

"Dat is ook ja n schiere boudel", zee Truus tegen Henk. "Dij lelke jeugd ook. Nou hebben wie hier n rolstoule stoan. En as d'r niks mit gebeurt den ligt dij dammit in de boskes en zo wordt dat hier vanzulm ain dikke rommelpot in de stroate. Ik bel plietsie wel even, want ken ja wezen dat aine zien rolstoule kwiet is."
Truus belde mit de meldkoamer van de plietsie en wör hail vrundelk te woord stoan. Plietsie zol d'r aantaiken van moaken in de kompjoeter bie de vonden veurwaarpen en adviseerde Truus om de rolstoule den mor mooi zo laank bie heur in de schure te zetten. Aine die hom kwiet was kon hom kon heur den wel even bellen om de rolstoule op te hollen.

Truus heurde t verhoal aan, dou ze de ophongen har bandiesde ze: "Dat is mie ja ook n dikke schietboudel! Aander luu gooien de rommel hier mor hín en wat dut plietsie? Niks, zie moaken even n aantaiken, zie schrieven allenneg mien tillefoonnummer op en wie zitten mit de brud. Ik har docht dat ze hom wel even ophoalen zolden, mor doar hadden ze gain tied en gain mankracht veur. En nou zitten wie mit n rolstoule in de moage. Wie mouten hom mor zolaank opbaargen. En nou den?"
Henk doch even noa en kwam mit de oplössen. "Waist wat Truus? Wie zetten hom wel aan de kaante van de weg hín den kennen de jonks hom vanaovend mooi weer mitnemen of misschien het n aandere veurbieganger d'r wel belang bie. Den binnen wie d'r of."
Zo zegd, zo doan. Henk pakte de rolstoule en zette hom aan de overkaante van stroate in de baarm hín. "Zo", zee hai "Dij is vanaovend wel vot. Probleem oplöst..."

t Was snommerdoags dou Truus noar boeten keek en zee: "Nou most toch es kieken Henk! Doar stopt ja n taxi veur thoes. Wat mout dij nou hier?"
Henk loerde noar boeten en zag dat de sjeffeur oetstapde, wat hín en weer luip, noar de overkaante van de weg ging en even loater weer votree.
"Och, dat hebben wie ja altied met die roare nummering bie ons in stroate", was het commentaar van Truus. "Kiek, nou is t taxi dij t nummer van n hoes nait vinden ken. Mor joe zellen mor n ambulance neudeg wezen dij eerst zuiken mout, den bie je ja dood veurdat ze joe helpen kennen. Doar mout t bestuur van de dörpsverainen toch es wat aan doun. Volgende weke is d'r weer vergoadern, den zel ik dat es even bespreken. Mor wie goan nou eerst mor es even noar Winschoot, t is oprumen en wie zollen ja nog even noar n winterjaaze kieken en den binnen dij ja sikkom vergees."

t Was drôk in Winschoten, t leek wel of haile pervinsie op jacht was noar koopkes. Mor Truus har geluk, mit 70 pecent körten op n dikke winterjaaze was ze in heur nopkes. Ze dronken nog n kop kovvie bie de Hema, want doar kon je zo mooi mìnsen kieken. Den konden ze omsunds nog even n poar olderwetse hemden veur Henk mitnemen.
Dou het zo rond haalf zesse duuster wör zee Truus "Wie mouten mor weer es op hoes aan. Waarmeten hebben wie al had, mor ik lus nou toch wel n plak stoete."

Tien minuten loater reden ze t dörp binnen. En wat ze dou zagen! Van verre schenen blaauwe zwaailampen heur al in de muite en t was n drokte van jewelste. "Wat zol d'r gebeurd wezen?", vruig Truus zuk òf. Wie hebben ja net nog noar Radio Noord luusterd, mor d'r was gain biezunders op..."

Dou ze heur aigen stroate inreden sluig heur de schrik om t haart. Plietsie, ME, ambulance, alles stond d'r. Grote baauwlampen verlichtten de stroate en plietsies wazzen drok aan t zuiken.
Henk zette zien auto bie hoes hín en doar kwam noaber Dreves aanlopen. "Wat n boudel, wat n boudel", jeuzelde hai. D'r lag n rolstoule ondersteboven in de baarm bie de sloot en nou dinken ze dat d'r aine oetvaalen is, mor zie kennen heur nait vinden. Zie hebben t noavroagd en bliekt dat vrouw Dekker heur rolstoule t is en zai is nait in hoes. Zie hebben aalweg heur kinder al belt, mor nemen tillefoon nait op. En om het wizze te wezen hebben ze t haile daip nou ofzöcht. Zie binnen net kloar mor zie hebben niks vonden. Ie hebben t maiste mist. Woar was je wel?"

'Winschoten, alibi!!!', schoot het votdoadelijk deur Truus hín en zai gaf Henk n dikke porre en sissterde "Ssssssssssss" tegen hom. "Wie waren in Winschoot, Truus mos neie jaaze hebben", zee Henk en vreef zug mit buusdouk veur de kop laangs. "Wel het plietsie belt?", zee hai dou tegen Dreves.
"O, ik leuf n bussjeffeur dij hier langs kwam en d'r was leuf ik ook al melden komen van n taxisjeffeur" mainde Dreves. "Mor wacht even, doar zellen wie plietsie De Jong hebben" en hai wees op de buurtagent dij net langsluip.

Ondertied zag Henk dat plietsies aan t inpakken wazzen en de ambulance ree onverrichterzoake weer vot.
"Hou ist De Jong? Waiten ie al wat meer?"
Plietsie De Jong bleef stoan en zee opgelucht: "Joa man, vrouw Dekker is n poar daoge bie heur kinder in Deventer. Ze het vledenweke n nije rolstoule kregen en dizze ston bie heur achter t hoes. Kinder mozzen dij nog vot brengen. Woarschienlijk hebben jongen dij rolstoule vannacht mitnomen, zie hebben ja ook naargens meer respekt veur. Dat bedink je toch nait dat ze n rolstoule bie de weg zetten?"
"Nee", zee Truus, "doar hebben ie geliek aan. Dat zol IK nait bedinken... haalsknoaken, haalfmaalen, binnen t dij zukswat oetvinden".

Henk huil zuk wieselk stil en dou ze in keuken kwamen zee hai: "Doe hest toch ons mobiele nummer deurgeven aan plietsie? Woarom hebben dij luu den nait eerst even beld. Of hest doe weer as aaltied de leste nummers omdraait, hou voak heb ik die nait zegt dast doe dat nummer even opschrieven most, den kenst dat ja zo oplezen."
Doar haar Truus mor ain antwoord op: "Doe kaalf, wees doe mor bliede dat ik dat in dit geval nait doan heb..."

En dou aanderdoags d'r n groot stuk in de regiokraante ston, het Truus dat oetknipt en op koelkastdeure plakt.
"Woarom wolst dat bewoaren?" vruig Henk.
"Omreden dat wie eerst noadenken veurdat wie wat doun en dat zo nait vergeten..." was de wieze reactie van Truus. "En ast doe loater n rolstoule neudeg bist, den komt dij aan de kette..."

Ploatst: 16-04-2012

 | Opvlaigers... | Midwinterhoornwandeling 2012 | Gijzeling op de boerderij... | Vonden veurwaarp... | Dij spoart veur de mond, spoart veur de katte of de hond | Ain geven sikke mag je nait in de bek kieken... | Brödse hinne | Republiek Grönnen |

De Schriefster
Noam: Giny Luth
Geboren: 1959
Woont in: Vlagtwedde
Schrift al: nog mor n poar joar in t Grunnegs

Ik heb joaren bie de plietsie in Vraislaand en Grunnen waarkt as agent/hoofdagent. Dou veur n bedrief in Lelystad (mor woonde nog altied in VLagtwedde) Ik gaf trainingen in kommunikoatsie, omgoan mit agressie (zunde dat dat neudeg is...) en nog veul meer...
Ik waark tegenwoordig bij de Soos in Zelgn (as "accountmanager" oftewail as "boanenjoager..."??)
Schrief al joaren gedichten, mor in Grunnegs nog mor n poar joar. Mien lutje wicht is twijtoaleg; Nederlands en Grunnegs.

Ie zain
Hou dij ôl hounder joe wat te doun moaken kinnen.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) verhoalen in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 23-04-2019Grunnegers veur elk.