DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dezember
 
december

Roel Sanders.

Gedichten.


Geleufstraain

De traain van Gods genoa trekt hail wereld deur.
Loat joe deur gainaine hindern, kais allain t goie spoor.
Stap mor in aal Zien kinder, stap mor vreeëg in,
dizze raaize kost joe niks en zekers noar joen zin.

Hai ridt deur aal laanden; aan ploatsen gain gebrek.
huiven nait veur te dringen, der is veur elkenain plek.
Under Zien laaiden kin je op wizze goan,
huiven nait laank wachten, of te blieven stoan.

Overaal vinnen joe wel n opstapploats,
aan laand, of zölfs n stokje boetengoats.
Dizze stap zelst wizze nait goan beraauwen,
op Zien woord kinst ja aaltied baauwen.

Blief volhardend in joen ains nomen besloet,
aans wordt t bléren en is t sprookje zomor oet.
Hòl mekoar aalgedureg mor stief bie d haand,
op joen aanboden raaize noar t 'Beloofde Laand.'

En is t oetzicht nog zo mooi en verlaaidelk,
blief zitten woarst zitst en goa veur dien gelok.
Aan t ende hest belonen laarp dik verdaind,
geleuf as n kind en gedroag joe as Zien vrund.

Loat die deur gainain aanbod overhoalen,
den doe moust doarvoor din zölf reken betoalen.
Talrieke verlaaidens liggen overaal op loer,
geef nooit der aan tou en dou veuraal nait stoer.

Oetendelke belonen bie aankomst, is noavenaant,
zet joen zörgen en vroagen mor even aan kaant.
n Ploats veur joe is al risselveerd in t 'Voaderhoes'.
Joe vuilen joe doar, mit aal oetverkorenen, gaauw thoes.

Maggen doar daansen en zingen veur Gods Troon,
mit daank aan bemiddeln van Zien ainegste Zoon.
Hai het noa Zien staarven, veur joe dizze raais beraid,
-as daank veur joen traauw-, n ploatse in 'Zien Aiveghaid!'.

Ploatst 12-09-2021

Opoe wuir oma

Opoe dij was aaltied doar,
lainde t oor aan elkenain.
Bie heur kwam je mit aal vroagen kloar,
zoas zie was der gainain.

Oma is nou gain opoe meer.
Ok grootmoe komt nait weer.
Opoe is nou verleden tied,
mit heur rok zo swaart en wied.

Opoe, dij ston aaltied kloar
mit hulp en goie road.
Nou is oma voak aan rit,
vuilt heur doarveur zond en fit.

Oma zit t laifst nait meer thoes,
het smaangs wat aans in t zin.
t Hoesholden allain, is heur te min;
t bestoan is meer as knooien in t hoes.

Opoe oogde vroug old, haar touknepen lippen,
t hoar wat gries en oetkiek vol vollen,
nou dragt oma somtieds 'coupe soleil' en rode lippen,
wil zo jonkhaid nog n pooske vaastholden.

Oma zit aan 'valium' en het in mond n segoaret.
Opoe broekde laiver n glas melk en klonje.
Oma gooit opmaarkens aal in gek,
opoe was eernsachteg, mor kreeg gain bonje.

Opoe kookde eerpels of stopvaarf en vlais,
mit as noagerecht wat soepenbrij.
Oma stuurt opa noar Chinees
veur wat saté en nasi mit n ei.

Oma nou en opoe dou
Wat n wereld van verschil!
As ik t veur t zeggen haar nou,
din wait k ... wel ik t laifste wil!

Ploatst 11-04-2021

Ain wonder

Leven oet ons leven
klaain, mor hail biezonder.
Gaven die n goie noam,
mor aiglieks haitst doe wonder.

Doe bist van God geven.
Doe magst oet laifde leven.
Doe magst die börgen waiten.
Doe magst ons popke haiten.

Nog veur doe boren bist,
wis Hai van dien bestoan.
Ok dast bie ons zolst heuren,
wait hou t wieder mit die zel goan.

Zien staarke haand vol laifde
is wat ons soamenbindt.
Hai is dien Voader, wie dien olders
en doe ons eerste kind!

Der zellen haanden wezen, dij die droagen
en aarms woarst doe vaaileg bist.
En mensken, dij die zunder vroagen
zeggen dast slim welkom bist!

Ale doagen, ale nachten,
zelst doe touverdan bie ons wezen.
En t is naauw oet te leggen,
hou blied wie mit die binnen!

n Kind as doe was der nait eerder
En zel der noa die ok nooit meer wezen.
Das t wonder van Gods kuunstwaark,
Zolaank ast leefst ainegst te wezen.

Vannijs n nij leven.
Wat n groot wunder.
Zo'n mooi en lutje popke.
t Blift aaid hail biezunder!

Ploatst 14-02-2021

Omzain en veuroetkieken

Der binnen troanen dij
nait opdreugd worden.
Der is verdrait,
dat nait daild worden kin.
Der is n leeg stee,
dij nait opvuld wordt.
Dien bouk is dichte,
mor inhold
dijst der aan gafst,
blift aiveg bestoan.

Ploatst 13-12-2020

Hebben joe dat ook?

Hebben joe dat ook wel ains?
dat je oet de baand springen willen?
Ains wat aans doun as normoal,
Laggen om aal, mit n aibels bult keboal!

Hebben joe dat ook wel ains?
t leven van aal dag wordt joe inains teveul.
Kriegen n hekel aan doaglekse sleur.
Gedou d haile dag en dat t haile joar deur!

Hebben joe dat ook wel ains?
dat je zin hebben, zomor maal te doun?
Omreden wat aans inains veul mooier liekt.
t Vaalt joe inainen aan, zunder dat je aargens noar kiekt!

Hebben joe dat ook wel ains?
dat je zunder aanlaaidens of zunder reden,
zomor voloet begönnen te schraiwen,
bie t heuren van meziek of aandre taiken?

Hebben joe dat ook wel ains?
dat je eefkes gain zin hebben in t waark?
Wat rond lummeln en goan stoan proaten,
t waark blift din liggen, kebouters bestoan ja nait!

Hebben joe dat ook wel ains?
zomor inains op n deurdeweekse dag,
dat je t haiaalmoal nait meer zain zitten,
omreden elks dij dag op joe lopt te hakkebieten?

Hebben joe dat ook wel ains?
dat je gain koors hebben, mor vlammen sloan je oet.
t Waark joe asmits nait van haanden wil?
Begrodelk genogt bestaait doarveur nog gain pil!

Elks vörkjed op zien aigen menaaier deur t leven.
dut doarbie wat goud en recht is in zien ogen.
Nemt t eerste wat hom veur vouten komt
en leeft zo zien leven tot d' leste stond!

Ploatst 4-10-2020

Hou dou je dat?

Ofschaaid nemen van aine,
dij je nooit meer zellen zain.

Hou dou je dat?

Ofschaaid nemen van aine,
woar je van holden.

Hou dou je dat?

Ofschaaid nemen van aine,
dij je nog nait missen kinnen.

Hou dou je dat?

Ofschaaid nemen van n dierboare
veur aaltied, veurgoud.

Hou dou je dat?

Ofschaaid nemen van aine,
vertel mie, hou k dat doun mout.

Ploatst 24-5-2020

Gebörgenhaid

In Gods haanden vuil k mie börgen.
k Leg bie Hom mien zörgen neer.
En bringt mie toukomst ok wat zörgen,
vertraauwen blief k op Hom mien Heer.

Gezondhaid kin je naargens kopen,
nait in n winkel, aptaik of op internet.
wilst meschain doarveur best laank lopen,
vergraimde muite elke stap dij'st doartou zetst.

t Zit hom ja nait in dat aine kruukje,
dast op recept bie hoesdokter hoalst.
Medicien staait nait achter t luukje
en wordt nait deur het fonds betoald.

t Leven kin man nait verlengen,
deur t betoalen van n hoge pries.
Ok al komst miljounen brengen
begefst die allent mor op glad ies.

Man mit zaaize komt die hoalen,
ok as tied die nait recht paast.
Reken moust doe din betoalen,
dat staait as n poale vaast.

God bepoalt t joar, dag, uur en tied.
Het t bie dien geboort al in haand schreven,
houst en wenneerst ainmoal komst oet tied,
zegt Hai nait, hou t n mensk ok spiet.

Hulp en troost vindst aaid bie Hom,
dij die t leven toun aan ons het geven.
Luuster tou verdan mor noar Zien stem,
tiedens hail dien toumeten leven.

'Ora et Labora'; bidt en waark is goud,
waark rusteg deur, of poot n boom.
Hest gain keur, ast komen moust,
neem ofschaaid en goa mit mit Zeun.

Ploatst 15-3-2020

Zoas t heurt

Noar 248 beboden moutje streven,
veur nou, en in rest van joen leven.
248 ledemoaten en bonken kent t lief,
dij holden joen liggoam staark, steveg en stief.

Under aal dizze geboden blief je stoan,
der zunder zel zo makkelk nait goan.
Ze geven joen leven inhold, doul en kleur,
veurkomen trammelaant en n bult gezeur.

365 doagen telt n joar
net zoveul as der verboden binnen.
365 dingen dij je nait maggen doun,
hol joe der aan, al was t oet fersoun.

Zo 613 ge- en verboden telt joen leven op eerde,
dit grode aantal het menskhaid vergoard.
As joe van joen noaste holden as van jezölf n keer,
din leef je tot eer van d'aander en van joen Heer!

Ploatst 2-2-2020

t Woord

k Goa noa joaren noar de klazze terog,
schoul is oet, deure staait open,
zunne schient binnen over geroaniums
n bromvlaig gonst stiltjes tegen t roam noar boven.

k Roek de kinders, dij der nait meer binnen en
k zai koale baankjes en t voale bord;
meester zien kaaste, woar k nou in kin kieken.
k Dou t nait. Lessenoarsklebbe licht k ok nait op.

Ik stoa doar op dij vlouer mit veuls te braide noaden
en zai de ploatsen aan de waand; roerloos zit Karel V
op Rieksdag in Worms maank zien roaden.

Haha, denk ik, joe mouten hier aiveg blieven!
En k voldou mien schuld; veurdat k goa neem k t kriet
om mooi in dik en dun het 'woord' op bord te schrieven.

(n vertoalen in t Grunnens van t gedicht: "Het woord" van J.B. Charles, dij geboren is in 1910.
Soamen mit dichter kiek ok ik even weeromme noar tied, da'k zölf veur 'lesboer' speulen mog.)

Ploatst 24-11-2019

Hoast

Wie
hebben hoast
hebben aaid zo'n hoast,
sikkom aaltied hebben wie hoast!

Woarom
hebben wie
bie zetten veul hoast,
aaltied en aiveg zoveul hoast?

Gun
joe doch
as t eefkes kin
n bedie roemer tied,
Veuralsnog willen joe t leven,
zoas t nou lopt, ja nog nait kwiet?

Wees
mor tevree
mit wat je dikmoals kriegen,
t kwattje vaalt doch wel op stee,
dou doarom, wat je nou nog kinnen
en blief doarmit veureerst mor hail tevree!

Ploatst 22-09-2019

Gelok

Binnen joe veur t gelok geboren,
Kriegen joe t grode geld zomor in schoede?
Of hebben joe moud allaank verloren
en bezörgt toukomst joe n sneue snoede?

Gelok zit nait aan boetenkaande
veur n miljoen kin je t nog nait kopen.
t Vaalt n mensk plotklaps in haand,
huift winkels der nait veur òf te lopen.

t Woord zulf telt mor vief letters,
dij vörmen dat hail belaangrieke ding.
Geldt ok ja veur binnenvetters
en wat t mit joe dut is nait gering.

Griep t mor aan mit baaide haanden,
Koester het zolaank as t meugelk is.
Zet in dat gelok joen taanden,
t is veurwoar gain kaddepis.

Paardie lu lieken der veur boren,
mor mouten der wel veur open stoan.
Wel nait heuren wil, mout vuilen,
aans zel t joe der noar vergoan.

Gelok allent moakt nooit riek.
Zai daanst aaltied mit joe as n boal;
dij t krigt, vuilt zok n keunenk gliek
en gaait mit bruud aan hoal.

Voak mouten joe der haard veur knokken,
voldounen krigt man pas aan t end.
Dou rusteg aan, aans moak je brokken,
gedroag je in alens as n nuvere vent.

Vaar woorden

n Grönneger sprekt spoarzoam in moaten,
zelden zel hai zok heuren loaten;
Bie hom ligt t haart nait op tong,
of e nou slim old, of nog hail jong.

Joa; goud; best en nait, binnen bie hom in,
woar n aander oet t laand, wel om janken kin.
Hai loat nait makkelk in zien binnenste kieken,
Oet s mans doaden zel zien gevuil wel blieken.

Kat kikt e meroakels laank oet boom,
veurdat hai wat zegt; oogt smaangs wat sloom,
Mor as e sprekt, kin man der wizze op baauwen,
je kinnen der veur zekers op vertraauwen.

'Je taime', 'I love you'en 'Ich liebe Dich',
bestoan altmoal oet drij woorden in n zin.
n Grönneger zegt, as t mout: "k Hol van die!"
woarin e hail zien laifde verwoorden kin.

Vaar woordkes mout hai doarveur bruken.
t Laifst moakt e zuk doar van òf mit n veulzeggende blik.
Zoas: "Wel zegt wat? Dustoe t eefkes?", of: "Mout ik?"
ook hiermit komt t voak aalmoal in kannen en kruken!

Woarhaid

Hai nuimde heur aaid laiverd,
zai antwoordde laif: "Mien tude".
Kregen in t geniep n verholden,
kocht heur weekelks wat rozen.
Stonden op tocht en werden verkolden.
Geft niks as joe van nkander holden.

Gain mensk is der verlaifder west,
as dit jonge gelokkege poar.
Ze smokden mekoar in t openboar
nieds was dou nog de rest.
Hebben ons toun loaten waiten,
dat ze traauwen wollen dit joar.

Laifde was aans gain bliever,
den noa n dik anderhaalf joar,
wazzen ze nkander al weer zat
en gongen zie oet mekoar.
Tudebekje wer weer kadde,
rooskes kregen dikke stiekels.

Veur heur baaident vuil dou t douk.
t Huwelk noa laank geproat op stroat.
En noa nait ains zo'n laank tied
luip elks mit n aander rond.
Wel of dou ok woare vond?
Heur ring blift bloots n herinnern.

Dit is de tied

Dit is de tied. Joe maggen zeuven moal roaden.
Zeuvenmoal zeuventeg moal hebben joe tied
om gizzend en mizzend, deur schaande en schoa
wies worden, te ontkomen aan kwoade,
dreum van wenteltrabbe aiweghaid.

Dit s de tied, tied om te zörgen,
zörgende te stoan mit rogge noar muur,
bloot aan de dood, in t leven borgen,
lezen scharen van mörgen
speulender,-- speulenderwies op mure.

Dit s de tied. God zulf staait zunder
zok te verreuren aansom.
Dit s de tied. Der beurt gain wunder,
mor 'Hain' telt langzoam van ain tot honderd
tot honderdtien--- en din: "Ik kom!".

In t Grunnens omtoald gedicht van Jan Wit

Slietoazie aan t benul

"Ja jong, k wor oareg slap en seupel",
zo zee mien ôl grootje lest;
Mor kiek, ain ding blift goud in order,
t Ontholden is nog meroakels best.

k Kin alens joe nog wel vertellen,
van joaren heer, oet d'olle tied;
der binnen allent mor drij dingen,
dij bin k aaid vot weer kwiet.

k Vergeet zo biester gaauw de noamen,
gezichten onthol k ok nait meer.
en t daarde... ja, dat bin k vergeten,
wat was dat daarde doch ok weer?

Verlaifd

k Zag heur stoan doar op de maart,
tezoam mit n poar aandre wichter.
k Vond heur dou al hail apaart,
allain leek mie heur hoar wat lichter;

k Wis nait goud, woaraan dat lag,
mor t ston heur aldernuverst.
Mien haart was krek totoal van slag,
heur ogen stroalden t zuverst.

Wat zel k doun, duur k t te woagen?
d' Haanden trillen mie zenewachteg.
Zel k dit wichtje mor ais vroagen,
As k mit mog lopen, was t ja prachteg.

Tou jong blief nou nait zo dreudeln,
temet is n aander die nog veur.
Scholders recht, even strikje frozzeln
en beken t wicht mor kleur.

k Wol zo groag even mit die proaten,
of bin k die veuralsnog te min.
As t kin heur k dat t laifst vanoavend,
geef mie nou mor gaauw mien zin.

Eerst luipen wie verlegen te krukken,
hail veul proatjes haren wie nait.
Goandewegs wol t beder lukken,
Joe waiten zölfs wel hou dat gait.

Bie heur hoes gaf k heur n smokje,
k Mos ja ok nog zoveul leren.
Zie vuil biekaans van heur stokje.
Mor vanof dij tied haar k .. verkeren.

Haandjeknovvelnd luipen wie under moan
t Mog van mie vanzölfs wel aiweg duren.
Kilometers mit plezaaier noast heur goan,
Gain mensk huifde mie hierin te sturen.

Joaren binnen meroakels rad veurbie vlogen,
k Zol t mit laifde zo weer overdoun.
Kinnen op veul gelok en zegen bogen,
al lopen wie strammer nou as dou.

Laifde

Mien laifde is vervlogen,
hail plotsklaps oetblust.
Gain haand meer op mienent,
gain mond meer dij mie kust.

Gain lagje in de verte,
gain haand meer deur mien hoar.
Nait meer soamen zitten
en kieken noar mekoar.

Zunder die is alens aans,
zo'n onnuur gemis,
den nou wait k oet ervoarens
hou ainzoam ainzoam is!

I.N.R.I.

In t Letijn, Grieks en Hebreeuws stonden dij letters boven t kruus,
mos van Pontius Pilatus, om Jeuden te pesten, dat 'gespuus'!
t Volk snapde dij wunderlieke Jezus oet Nazareth nait,
veuraal Farizeeërs en Sadduceeërs bezörgde Hai veul verdrait.

Dij lastege man zee liekoet woar t op stond,
zie kregen bie Hom gain bain aan grond.
Hai poetsde de regels van heur zomor weg,
ok wizzeloars en tollenoars haren mit Hom dikke pech.

Noa n oframmeln en bespotten in Pilatus huus,
mos Hai dwaarspoale droagen as n dail van Zien kruus.
n Boer – Simon van Cyrene – het t van Hom overnomen,
aans was Hai nooit levend op Golgotha aankomen.

Dij 'Liedensweg' of 'Via Dolorosa' bestait nou nait meer,
hai is verdwenen bie nijbaauw al eeuwen heer.
Veroordailde wer mit n taauw over dwaarsbaalke trokken,
soldoaten luipen mekoar doarbie sikkom van sokken.

Hai höng n poar decimeders boven de grond,
twij moordenoars noast Hom bezweken terstond.
Deur Zien Voader en t volk vuilde Hai zok verloaten,
in t lest kon Hai ok zowat nait meer proaten.

Din nog bidt Jezus en Zien bee is n bevel,
Voader, vergeef ze heur zunden; t' haile stel.
Zie wissen ja ok nait goud, wat ze deden,
mislaid as zie wazzen, deur dij farizeeën.

Mit Zien leste krachten ruip Hai Maria: Vraauw zai joen zeun
en tegen Johannus zee E: Hier is dien moeke, mien zeun.
Schriftgeleerden hebben Hom beschimpt en bespot,
en gruiven veur spotters aigen graf en bestempelden heur lot.

Ain poar zinnen het Hai nog sproken,
baindern werden bie Hom nait broken.
t Lieden was veur Hom toun al veurbie,
Hai haar t volbracht veur joe en mie!

In Gods haanden bevool Hai Zien geest,
ain troost veur elk mensk dij dit leest.
Mit Pinkster is Hai noar Zien Voader tou goan,
noadat Hai -noa drij doage- mit Poaske is opstoan !

Jezus van Nazareth Rex (Koning ) Israëli

Loat mie nait allain

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
Mit veul laifde en zunneschien,
moakst mien leven tot n festien.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
k Blief die aaltied traauw,
omreden k zoveul van die hol.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
Wenneer k noar die kiek,
vuil k mie zo geweldeg riek.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
Bist, dat waist ja, alens veur mie
moakst mie aaid vannijs weer blied.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
t Leven is n fentasties spel,
benut hom goud, bedenk dat wel.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
Leef gezond en wees tevree,
doar komt n mensk t wiedste mit.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
Noast swerelds laif en veul vermoak,
heerst er heloas ok laid en onrecht voak.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
Bedenk, wel goud dut, goud ontmoet,
t bezörgt joe daank, noast n laive snoet.

Loat mie nait allain,
goa nait bie mie vot.
As toe ainmoal vot moust goan,
is t mit mien slinger ja ok doan.

Soldoaten-Kerstmis

Ze duurden nait te zingen in tende,
zolaank t popke op trommel sluip.
Dou stak der aine t glas omhoog en ruip:
"Hoera veur t kind; hoera veur t regiment !"

t Haile kaamp drong om tende te hoop
en aal laggende ogen werden waik,
as t kind om grode vingers greep, of keek
noar t blinken van n ofgesneden knoob.

Aine brengt n bloume, n aander voert n sikke
noaderbie, woarop n jongkerel wiedbains ridt...
Heur, t is kerstmis! Heur klokken beven...

God gaf n kinderhaart aan de soldoat
en het, ontroerd, dou t verweerd geloat
mit biel en baaidel oet roeg holt dreven.

n Omtoalen van t gedicht: Soldaten-Kerstmis van Mr. M. Nijhoff, dij leefde van 1894 tot 1953.

Woar n uur ain joar is!

Bie ons in t veen nuimt man t ain uur,
dij kan ja ok aibels laank duren.
Mor moak joe mor nait overstuur,
den eefkes wiederop het man ok kuren.

Doar nuimen ze t ding gain uur, mor joar,
kin je dat meschain wel verkloaren?
t Liekt wel n roadsel, dat is woar,
mor het bestait doar in buurt al joaren.

As je t waiten, din bin je gain kou,
Din heb je t gehaaim snel roaden.
Het is zien 'uier', wait je t nou,
Of het n aander t joe verroaden?

Fluusternde bloader

Vanoet mien sloapkoamerroam,
zai k de krunen van n poar bomen
zachies bewegen in oavendwind,
en hail stiltjes noaderbie komen.

t Ritseln van dij bloader
klinkt as n zaacht gefluuster
t heurt wel wat noar gesnoater.
k Mag der groag noar luustern.

Woarover zie zo zachies fluustern
Over vogels, wind of haite zun,
of over t leven en t nachtelk duuster?
k Wol, da' k t ains echt heuren kon.

t Laifste zit k mit rogge tegen stam
n bedie veur mie hin te stinnen.
Kopschrabend over wat körts tot mie kwam
en hou k dat nog beder haar kloaren kinnen.

Mensk wikt

Elk mensk kin waiten, hou of t zit,
is in broeklaain geven, noeit as bezit,
mor hai vertraauwt meer op aigen kracht,
as dat e t aal van Hom verwacht.

n Mensk mout nait zo aigenwies wezen.
t Leven zölf zol hom doarvan wel genezen.
t 'Bouk', dat sprekt ain dudelke toal
en is bedould veur ons aalmoal.

Elk zöcht zien aigen menaaier en pad,
veur ieder mensk staait der wel wat.
As joe bie t mooiste in joen leven
daank en eer mor aan de Heere geven.

Onze Voader, dij in Hemel troont
en elk mensk kent, dij op eerde woont,
geft ons ok vandoage weer te eten.
Wie willen dat nog wel ains vergeten.

Oet genoa maggen wie blieven bestoan,
aans was t al laank mit dizze wereld doan.
Dink aan joen noaste, din komt t goud,
dat het Jezus ons zölf touvertraauwd.

n 'Regenboge' het Hai mensken geven,
veur nou en in toukomst in elkenains leven.
Middeloar 'Jezus' kwam t volk te hulp,
dij wonen in n villa, woonwoagen, tent of stulp.

Oet ons zölf kinnen wie ja nait bestoan,
din was t aibels rad mit menskhaid doan.
As wie, dij 'Grode Regisseur' doarboven,
doarveur nait aaltied daankboar blieven loven.

Ofschaaid

Ainmoal komt veur elkenaine tied,
dat der n end kompt aan t leven.
t Volk wil heur nog laank nait kwiet;
haar ons ja nog veul te geven.

Hail voak geven wie n haand in ons bestoan
en zeggen mainsttied: "Tot n volgend moal!",
mor ains komt t ofschaaid veur t leven,
din is t veurgoud en dat geldt veur ons aalmoal.

Elkaine wil, as t kin, geern hail laank leven,
bie zetten verwachten we van toukomst nog n hoop.
mor HAI doarboven, kin dij elk mensk nait geven,
en tied is gelokkeg, veur gain gold te koop!

As tied der heer is, op t moment, dat gainain paast,
as, noar ZIEN idee, joen levenstoak hier is volbraacht.
Holdt mekoar din, stilzwiegend, n pooske, hail stief vaast,
dat is, wat der bie n ofschaaid van mensken wordt verwacht.

Sjaloom

t Woord 'sjaloom' staait veur: VREE
en komt noa t overwinnen van de ree.
Tevree wezen mit joen aigen bestoan,
Dat is t pad, dat elks mout goan.

'Sjaloom' betaikent: gain oorlog meer,
zo veur elkenain n finoale ommekeer.
Laifde in ploats van le t geweld,
dat is, wat touverdan allent nog telt.

'Sjaloom' is meer, as mor n woord,
dat elkenaine t mainst bekoort.
Tevredenhaid mit aal wat leeft
en aan t leven zoveul slinger geeft.

Gun ok d'aander, wat of je zölf groag wilt,
zunder dat aine zok deraan vertilt.
Hol aaltied van joen noaste as van jezölf,
din komt de echte VREE vanzölf.

Zel t in Israël ooit echt worden ervoaren?
Mit zo'n riek oorlogsverleden sunt joaren.
Leren ze ains mekoar verstoan?
En doar in VREE leven goan?

Stil verdrait

As n mens t laifste ofstoan mout,
de laifsten dij man het op dizze eerde.
Kinder aan joen zörgen touvertrouwd,
din verlust t leven wel aan weerde.

Meschain kin man t begriepen,
wat of joe zo voak bedruifd moakt.
Al kinnen zie nait in t haart kieken,
dat dij troanen aal lopen loat.

k Zag joe doar op t kerkhof stoan,
bie t ofschaid van joen kinder.
Elkenain haar in zien oge n troan,
t verdrait lat zok nait hindern.

As troanen ains opdreugd binnen,
vangt t bestoan vanzölfs weer aan.
Ok as joe t nog slim meuilek vinden,
wereld trekt zien aigen plan.

Elk het in zien haile leven,
wel momenten, dat t nait zint.
Mor de moud din nait opgeven,
wat n aander der ok van vindt.

Kop der veur en scholders der under,
wereld draait doch wel weer deur.
Mor verwacht nog mor gain wunder,
luuster nait noar aal t gezeur.

Zun komt ok veur joe weer op,
noa de nacht wordt t aaid weer licht.
Zörg, dat j in toukomst weer volop,
oetzicht holden mit roemer zicht.

Ains komen der weer bedere tieden,
ok n lagje brekt weer deur.
Loat de moanden mor verglieden.
biet op taanden en goa der veur.

k Wens joe nog veul staarkte tou,
in dizze onmeuglek zwoare tieden.
Hol nkander steveg vaast, in toukomst en nou
en loat joen laifde nait oet haanden glieden.

n Vroag

k heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom is der aaltied wel aargens oorlog ?
dat hoat elk weldenkend mensk ja, doch?
veuraal veur onschuldege kinder is dat n ploag !

k Heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom hoaten paardie lu mekoar aaid mor weer ?
Da' s doch nait zond en brengt hail wat zeer.
Hol der mit op, as t kin nog vandoag !

k Heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom doun mensen nkander zo'n verdrait ?
dat verdaint joen aargste vijaand nog nait.
Schenk laiver laifde, dat zugt elkain groag !

k Heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom is der aaltied wel aargens hongersnood ?
ondaanks aanwezege eterij laaidt t tot onneudege dood,
da' s vandoag de dag doch gain stoere vroag !

k Heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom is er in wereld zoveul terreur ?
geef aigen schuld tou, deurbreek dizze teneur.
Plietsie en polletiek griep doaders in kroag !

k Heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom binnen op eerde zoveul lu zunder waark ?
Binnen veul femilies pineut, of klinkt dat te staark.
t Komt overaal veur, bie aal mensken, oet elke loag !

k Heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom hebben n bult lu zoveul zörgen ?
t Wreekt zok n moal, of t nou vandoag is, of mörgen.
t Is min veur gezondhaid, joen haart en moag !

k Heb n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom krigt n mensk zoveul laid op zien bord,
elk wait ja ok wel, wat er dudelk aan schort.
Gain God en gain Jezus meer, dij man wat vroagt !

k Haar n vroag, n hail klaaine vroag.
Woarom zo waaineg laifde, gain vree of vree,
kwamen mensken mor endelk ains weer tot ree,
dat brocht din in haarten gelok, zölfs zunder gevroag !

Vertraauwen

t Daipste laid blift veur ons voak verbörgen,
veur t grootste gelok schaiten woorden tekort.
Onbekende toukomst boart ons grode zörgen,
terwiel t meschain nooit ondroag'lek wordt.

We willen in alles zo geern noar Hom leven,
juust als der wat beurd, wat ons nait sint.
Din vroagt Hai ons n haand te geven
en laidt ons wieder als Zien kind.

Hai zet ons aaid in t lieke spoor,
gift ons de rust, dij wie groag willen.
Helpt ons oet laifde t haile leven deur,
aan Zien woord kinnen w 'ons nooit vertillen.

As t grootste bezit herinnern wordt,
niks en gainaine ons meer kin schelen.
Miljoenen troanen worden oetstort,
maggen we ons verdrait mit Hom delen.

Op t kerkhof vindt n minsk gain troost,
mor even kin t bie t verwaarken helpen.
As man t verdrait mor nait laank koost,
den troanen leer je hier nooit stelpen.

De regenboge.

Rood is n kleur van de regenboog,
elk mìnsk kikt wel ains omhoog.
Deur de resten van de regen,
komst dij boge dikmoals tegen.

Oranje is n kleur van de regenboog,
as je hom zain, is t mainsttieds weer droog.
Hai schittert aan hemel in schiere kleuren,
t is net of eerde vannijs weer gaait kleuren.

Geel is n kleur van de regenboog,
dij staait aan hemel as n bloumentoog.
t Is veur ons n taiken van Gods verbond
en is onverbreekelk; doarom is e rond.

Gruin is n kleur van de regenboog,
ontstoan oet twij kleuren en nait oet n loog.
Noeit zel d'eerde deur n zondvloud vergoan,
zodat dizze wereld veur n mìnsk blift bestoan.

Blaauw is n kleur van de regenboog,
n goave van God, allewel mìnsk Hom bedroog.
t Is gain verdainst, mor schier genoa,
wees daankboar en traauw en denk aaid goud noa.

Indigo is n kleur van de regenboog,
veur lu wied vot, den ie staait aarg hoog.
n Kedo van Hom, dij ons onderholdt,
as taiken van Laifde van wel van Hom holdt.

Violet is de kleur van de regenboog,
n Prachtege kleur, dij der ok nait om loog.
Wie hebben dij zomor om niks dou kregen,
as bewies van Zien Laifde veur ons haile leven.


De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 12-09-2021Grunnegers veur elk.