DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kemink
 
zwarte wollen stof met om en om doffe en gladde strepen

Henk Witteveen.

Verhoal.

| | | |


Mien thoes, mien Delfziel Noord, aarbaiderswiek achter diek, zilte lucht, zoezende kolle wind...

Ik zuik en zuik, kin t nait meer vinnen, woar is elk en ain.
k Woonde mit Pa Moe en bruiers in Oetwierderwegflat, aarbaidersvolk, klaine hoeskes en wie heurden de roezies van boven, elk kon elk, wie nuimden buurvrouwn tante, tis aalmoal vot.
Vroag mie oaf, woar binnen aal ons noabers bleven, aal mien kammeroadjes, en buurjongkje Geert, doar heb ik lopen leerd, doar speulde ik mit buurwichje Ida, doar heb ik vuurtje fikt, en klom ik op dak van A&O, doar luip ik mit ons hond.

Mien kleuterschoul de Schans is al laank sleupt, en legere schoul Orion oafbroken.
En woar was de viever nog moar weer, woar ik scheuveln leerde, doar heb ik voebald en knikkerd, doar heb ik jankt om n kappodde knij, doar heb ik fietsen leerd, woar heb ik nog moar weer mien widde moezen begroaven.
En woar woonde schele Bertus, doar kreeg ik gimmestiek in de Hekla, en doar kwam ons melkboer Kappelhof an deur, doar heb ik vochten mit Kovviebonen, doar zat buurman ons achternoa, omdat wie hom altied ploagen deden.

Vroag mie oaf, is opoe-zwaai al joaren dood, woar is Venustroat-vogelhok bleven, woar was speultoen Argo, en de Spar woar ik zuurtjes stal, woar is kapper Stoffers, en Warnes woar ik n plakje worst kreeg, doar har ik verdrait om dood van mien buurjong, en woar woont buurman Turk nou en Oma Blaauw.
Woar binnen aale schiere wichter bleven, doar heb ik mien eerste verkeerns had, vrijen in kelder, doar heb ik stiekum smookt, en doar ging ik noar Disco Bolwaark en Sjangpauk.

Loater woonde ik opmiezulf in flat in Palisadestroat, ging op fiets noar t waark bie Sander, doarnoa woonde ik soamen mit Janet in zulfde flat an Oetwierderweg, kloaverjazzen mit noabers tot midden in de nacht, alles is vot. Dameet ook nog Kuilsburg, zwembad en Olympiahal.
Mien haile jeugd, alle herinnerns, de haile buurt, doezend mensen, woar ist aalmoal bleven.

t Word nou misschain wel mooi, moar ik herken t nait meer. k Woon nou al joaren in Daam, moar blief denken aan Delfziel, mien Delfziel Noord.
DELFZIEL, Delfziel, k vroag mie oaf...??? Woar is mien thoes ???| | | |

De Schriever
Noam: Henk Witteveen
Geboren: 1961, Delfziel Noord
Woont in: Daam
Schrift al: al joaren

Mie pa en moe kwammen in 1961 vanoet Vraislaand noar Delfziel, mien pa ging bie plougenfabriek Maring waarken.
Ik waark in Stad, bie Centroal Stoal, in dat gebaauw mit dij dikke kettens.
Ik bin aaltied al mit toal aan loop west, mien pa en moe proaten thoes Vrais. Ik heurde op stroat en bie noabers veur t eerst Grunnegs.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 27-02-2008Bezuikers: Grunnegers veur elk.