DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Sikkom is nog nait haalf
 
bijna is nog niet half

Anneke Hansen.

Gedicht.


t Aimerke en de Mieghommel

t Aimerke en de Mieghommel wilden wel ains goan stappen,
mor t Aimerke; (hierin was hai din wel wat rapper),
wis wel woar hai hn wol goan;
noar de daaier-disco wel te verstoan!

t Aimerke haar hierin gain keur.
Hai vruig: "wat stelst doe die doar bie veur?"
"Ze loaten mie nog gainains noar binnen,
wat mouten ze doar mit mien formoat begunnen?"

Toun ze bie de disco aankomen waren,
kon t Aimerke zuk amper haarn.
De oetsmieter was bepoald gain leutje drommel,
t was ain Keunens-Mieghommel!

Hier haar ons Mieghommeltje wel ogen veur,
en zee tegen t Aimerke: "loop doe mor deur,
goa doe mor gezellig daansen,
din blief ik hier wel lekker sjaansen".

Zo zegd, zo doan, t Aimerke ging zien gaang,
want hai was haildaal nait baang.
En dou hai op daansvlouer was aankomen,
zag hai n Aimerke, en mos zuk intomen.

Mor toun t aal wat loater worden was,
hulp de Keunens-Mieghommel heur in de jas.
Ook t Aimerke kwam juust aansneld,
en vuilde zuk n haile held!

Ook hai was op daansvlouer zwicht,
veur ain oardeg Aimerke-wicht!
Mit n kander binnen ze toun noar t bos tou goan,
genougelk slenterend in t licht van de moan!

Delfsiel, 31 jannewoarie 2003.

Zo dom as n boekou.

Ain peerd dai ging ains aan de wandel,
en dòcht; "wat zai ik doar veur handel?"
Dou hai wat dichterbie komen was...
verdikke, n peerd mit n swaart-widde jas!

Dit ging zien peerdeverstand te boven,
dat jaske wol hai wel ais even roven!
Mor dou hai gain vat op t jaske kreeg,
kreeg hai van t aander daaier n veeg!

Ik wil gain aander daaier aan mien lief,
dát staait haildaal boeten kief.
Mán, hol doe t bie dien oardgenoten,
en blief van mie òf mit dien peerdepoten!

Delfziel, december 2002.


De Schriefster
Noam: Anneke Hansen.
Geboren: 22 juni 1950 in Tjuchem (Gem. Slochteren).
Woont in: Delfziel
Schrift al: Bin net n poar joar aan d'loop met Grunneger gedichtjes en verhoaltjes.

Heb n hail stoapel Nederlandse gedichten, gezegden en verhoaltjes.
n Poar doarvan heb ik (pebaaierd) om te toalen noar t Grunnegs.
En heb ook n poar moal mitdoan aan de Grunneger Schriefwedstried, in 2003 en 2004.

Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.